இலத்திரனியல் கழிவு பொருட்க்ள ஜப்பானுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன...!

Thursday, 12 November 2020 - 17:34

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%BF+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%A9...%21
600 அஞ்சல் அலுவலகங்கள் வாயிலாக சேகரிக்கப்பட்ட இலத்திரனியல் கழிவு பொருட்கள் முதலாவது தடவையாக ஜப்பானுக்கு நேற்றைய தினம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய 3 தொன் இலத்திரனியல் கழிவு பொருட்களும் 08 டொன் பிளாஸ்டிக் கழிவு பொருட்களும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுற்றாடல் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.