இலங்கை மத்திய சபை வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்..!

Wednesday, 13 January 2021 - 20:19

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%9A%E0%AE%AA%E0%AF%88+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D..%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 190 ரூபா 33 சதம் விற்பனை பெறுமதி 194 ரூபா 04 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 260 ரூபா 39 சதம். விற்பனை பெறுமதி 267 ரூபா 03 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபா 32 சதம் விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 44 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 94 சதம் விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 01 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 148 ரூபா 97 சதம். விற்பனை பெறுமதி 154 ரூபா 33 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 147 ரூபா 38 சதம். விற்பனை பெறுமதி 152 ரூபா 15 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 143 ரூபா 66 சதம். விற்பனை பெறுமதி 147 ரூபா 79 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 84 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 87 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 55 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 495 ரூபா 93 சதம், ஜோர்தான் தினார் 263 ரூபா 74 சதம், குவைட் தினார் 616 ரூபா 06 சதம், கட்டார் ரியால் 51 ரூபா 35 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 82 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 90 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.