இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதம்

Tuesday, 23 February 2021 - 20:13

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 191 ரூபா 19 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 195 ரூபா 93 சதம்

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 265 ரூபா 50 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 276 ரூபா 03 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 232 ரூபா 44 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 238 ரூபா 78 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 10 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 05 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 151 ரூபா 83 சதம் விற்பனை பெறுமதி 157 ரூபா 23 சதம்

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 150 ரூபா 98 சதம். விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 82 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 69 சதம். விற்பனை பெறுமதி 148 ரூபா 84 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 82 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 86 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 515 ரூபா 15 சதம், ஜோர்தான் தினார் 273 ரூபா 92 சதம், குவைட் தினார் 641 ரூபா 85 சதம், கட்டார் ரியால் 53 ரூபா 34 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 51 ரூபா 77 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 52 ரூபா 87 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.