இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Thursday, 08 April 2021 - 21:04

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 199 ரூபா 21 சதம் விற்பனை பெறுமதி 203 ரூபா 50 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 274 ரூபா 06 சதம் விற்பனை பெறுமதி 280 ரூபா 52 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 235 ரூபா 51 சதம் விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபா 17 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 35 சதம் விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 03 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 156 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 162 ரூபா 35 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 151 ரூபா 29 சதம். விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 96 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 147 ரூபா 88 சதம். விற்பனை பெறுமதி 152 ரூபா 39 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 81 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 86 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா, 55 சதம், ஜோர்தான் தினார் 282 ரூபா 11 சதம், குவைட் தினார் 662 ரூபா 46 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 91 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 32 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 45 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.