இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதம்

Tuesday, 27 April 2021 - 18:45

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 194 ரூபா 38 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 199 ரூபா 41 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 67 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 276 ரூபா 65 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 233 ரூபா 42 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 240 ரூபா 72 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 210 ரூபா 47 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 218 ரூபா 76 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 156 ரூபா 12 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 65 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 150 ரூபா 36 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 94 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 2 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 56 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 84 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 54 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 523 ரூபா 87 சதம், ஜோர்தான் தினார் 278 ரூபா 56 சதம், குவைட் தினார் 655 ரூபா 88 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 24 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 52 ரூபா 66 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 53 ரூபா 76 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.