இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 30 April 2021 - 20:18

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 91 சதம் விற்பனை பெறுமதி 199 ரூபா 87 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 270 ரூபா 72 சதம். விற்பனை பெறுமதி 278 ரூபா 88 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 235 ரூபா 48 சதம் விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபா 55 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா 59 சதம். விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 46 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 69 சதம் விற்பனை பெறுமதி 163 ரூபா 29 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 151 ரூபா 22 சதம். விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 93 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 58 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 94 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 78 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 83 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 69 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா, 29 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 44 சதம், குவைட் தினார் 662 ரூபா 82 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 79 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 19 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 32 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.