இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Monday, 03 May 2021 - 20:42

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 199 ரூபா 89 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 34 சதம். விற்பனை பெறுமதி 276 ரூபா 45 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 233 ரூபா 61 சதம் விற்பனை பெறுமதி 240 ரூபா 64 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 42 சதம். விற்பனை பெறுமதி 219 ரூபா 21 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 43 சதம் விற்பனை பெறுமதி 163 ரூபா 10 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 150 ரூபா 28 சதம். விற்பனை பெறுமதி 154 ரூபா 82 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 26 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 77 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 82 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 528 ரூபா 45 சதம், ஜோர்தான் தினார் 280 ரூபா 99 சதம், குவைட் தினார் 661 ரூபா 29 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 70 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 12 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 23 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.