இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 01 June 2021 - 19:12

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 02 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 88 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 281 ரூபா 99 சதம். விற்பனை பெறுமதி 289 ரூபா 19 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 241 ரூபா 36 சதம் விற்பனை பெறுமதி 248 ரூபா 41 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 219 ரூபா 09 சதம். விற்பனை பெறுமதி 226 ரூபா 65 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 163 ரூபா 74 சதம் விற்பனை பெறுமதி 169 ரூபா 12 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 153 ரூபா 48 சதம். விற்பனை பெறுமதி 158 ரூபா 20 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 149 ரூபா 60 சதம். விற்பனை பெறுமதி 154 ரூபா 12 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 85 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 75 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 17 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 38 சதம், குவைட் தினார் 663 ரூபா 29 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 07 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 18 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 31 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.