இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 02 June 2021 - 19:22

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 91 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 88 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 280 ரூபா 40 சதம். விற்பனை பெறுமதி 287 ரூபா 58 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 241 ரூபா 24 சதம் விற்பனை பெறுமதி 248 ரூபா 29 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 219 ரூபா 50 சதம். விற்பனை பெறுமதி 227 ரூபா 05 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 163 ரூபா 98 சதம் விற்பனை பெறுமதி 169 ரூபா 02 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 153 ரூபா 36 சதம். விற்பனை பெறுமதி 158 ரூபா 24 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 149 ரூபா 45 சதம். விற்பனை பெறுமதி 153 ரூபா 80 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 85 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 73 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 17 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 38 சதம், குவைட் தினார் 663 ரூபா 29 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 79 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 18 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 31 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.