இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 04 June 2021 - 19:58

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 13 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 88 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 278 ரூபா 20 சதம். விற்பனை பெறுமதி 286 ரூபா 31 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 238 ரூபா 64 சதம் விற்பனை பெறுமதி 246 ரூபா 10 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 217 ரூபா 69 சதம். விற்பனை பெறுமதி 225 ரூபா 10 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 162 ரூபா 90 சதம் விற்பனை பெறுமதி 168 ரூபா 2 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 151 ரூபா 30 சதம். விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 89 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 148 ரூபா 64 சதம். விற்பனை பெறுமதி 153 ரூபா 7 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 78 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 84 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 73 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 66 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 64 சதம், குவைட் தினார் 663 ரூபா 40 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 32 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 24 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 36 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.