இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதம்

Friday, 11 June 2021 - 20:10

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 13 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 88 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 279 ரூபா 40 சதம். விற்பனை பெறுமதி 287 ரூபா 81 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 239 ரூபா 86 சதம் விற்பனை பெறுமதி 247 ரூபா 50 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 219 ரூபா 98 சதம் விற்பனை பெறுமதி 227 ரூபா 70 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 163 ரூபா 18 சதம் விற்பனை பெறுமதி 168 ரூபா 47 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 152 ரூபா 97 சதம். விற்பனை பெறுமதி 157 ரூபா 86 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 149 ரூபா 10 சதம். விற்பனை பெறுமதி 153 ரூபா 68 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 85 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 73 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 86 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 75 சதம், குவைட் தினார் 664 ரூபா 43 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 86 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 25 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 38 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.