இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 20 July 2021 - 20:30

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 197 ரூபா 90 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 89 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 270 ரூபா 94 சதம். விற்பனை பெறுமதி 277 ரூபா 86 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 232 ரூபா 52 சதம் விற்பனை பெறுமதி 239 ரூபா 63 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 20 சதம், விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 56 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 155 ரூபா 42 சதம் விற்பனை பெறுமதி 160 ரூபா 1 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 31 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 61 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 3 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 19 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 85 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 66 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா 24 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 94 சதம், குவைட் தினார் 664 ரூபா 78 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா, 90 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 29 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 42 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.