இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Thursday, 22 July 2021 - 22:18

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 197 ரூபா 92 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 89 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 270 ரூபா 21 சதம். விற்பனை பெறுமதி 278 ரூபா 30 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 232 ரூபா, விற்பனை பெறுமதி 239 ரூபா.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 20 சதம், விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 56 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 157 ரூபா 7 சதம் விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 89 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 13 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 71 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 63 சதம். விற்பனை பெறுமதி 147 ரூபா 32 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 68 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 72 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா 23 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 94 சதம், குவைட் தினார் 664 ரூபா 67 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா, 90 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 29 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 42 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.