இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 03 September 2021 - 19:41

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 290 ரூபா 36 சதம். விற்பனை பெறுமதி 300 ரூபா 18 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 249 ரூபா 53 சதம் விற்பனை பெறுமதி 259 ரூபா.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 229 ரூபா 16 சதம் விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 95 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 166 ரூபா 65 சதம் விற்பனை பெறுமதி 173 ரூபா 39 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 154 ரூபா 37 சதம். விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 21 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 156 ரூபா 43 சதம். விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 88 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 90 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 98 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 83 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 549 ரூபா 98 சதம், ஜோர்தான் தினார் 292 ரூபா 44 சதம், குவைட் தினார் 689 ரூபா 54 சதம், கட்டார் ரியால் 56 ரூபா 14 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 55 ரூபா 27 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 44 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.