இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதம்

Tuesday, 12 October 2021 - 14:11

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 29 சதம். விற்பனை பெறுமதி 277 ரூபா 03 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 34 சதம் விற்பனை பெறுமதி 236 ரூபா 83 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 40 சதம் விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 34 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 157 ரூபா 67 சதம் விற்பனை பெறுமதி 163 ரூபா 86 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 143 ரூபா 99 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 29 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 83 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 72 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 68 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 536 ரூபா 87 சதம், ஜோர்தான் தினார் 285 ரூபா 47 சதம், குவைட் தினார் 670 ரூபா 97 சதம், கட்டார் ரியால் 55 ரூபா 22 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 96 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 55 ரூபா 10 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.