இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள்

Tuesday, 02 August 2022 - 21:04

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 357 ரூபா 30 சதம் விற்பனை பெறுமதி 368 ரூபா 53 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 435 ரூபா 80 சதம். விற்பனை பெறுமதி 453 ரூபா 26 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 365 ரூபா 24 சதம் விற்பனை பெறுமதி 380 ரூபா 04 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 374 ரூபா 6 சதம். விற்பனை பெறுமதி 391 ரூபா 13 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 275 ரூபா 76 சதம் விற்பனை பெறுமதி 288 ரூபா 86 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 248 ரூபா 79 சதம் விற்பனை பெறுமதி 260 ரூபா 49 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 72 சதம் விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 83 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 4 ரூபா 54 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 957 ரூபா 52 சதம், ஜோர்தான் தினார் 509 ரூபா 16 சதம், குவைட் தினார் 1175 ரூபா 66 சதம், கட்டார் ரியால் 98 ரூபா, 4 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 96 ரூபா 11 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 98 ரூபா 28 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.