ஹட்டனில் தொடருந்து மோதி ஒருவர் பலி!

Tuesday, 16 August 2022 - 16:52

%E0%AE%B9%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%BF+%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AE%BF%21
ஹட்டன் - மல்லியப்பூ சந்தி பகுதியில் தொடருந்தில் மோதுண்டு ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

குறித்த நபர் கொழும்பில் இருந்து பதுளைக்கு சென்ற தொடருந்து ஒன்றில் இன்று முற்பகல் மோதுண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர் சாமிமலை பகுதியைச் சேர்ந்த 40 வயதுடையவர் என தெரியவந்துள்ளது.

`l;ld; - ky;ypag;G+ re;jp gFjpapy; njhlUe;jpy; NkhJz;L xUtu; capupoe;jhu;.

 

Fwpj;j egu; nfhOk;gpy; ,Ue;J gJisf;F nrd;w njhlUe;J xd;wpy; ,d;W Kw;gfy; NkhJz;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

 

rk;gtj;jpy; capupoe;jtu; rhkpkiy gFjpiar; Nru;e;j 40 taJilatu; vd njupate;Js;sJ.

`l;ld; - ky;ypag;G+ re;jp gFjpapy; njhlUe;jpy; NkhJz;L xUtu; capupoe;jhu;.

 

Fwpj;j egu; nfhOk;gpy; ,Ue;J gJisf;F nrd;w njhlUe;J xd;wpy; ,d;W Kw;gfy; NkhJz;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

 

rk;gtj;jpy; capupoe;jtu; rhkpkiy gFjpiar; Nru;e;j 40 taJilatu; vd njupate;Js;sJ.

`l;ld; - ky;ypag;G+ re;jp gFjpapy; njhlUe;jpy; NkhJz;L xUtu; capupoe;jhu;.

 

Fwpj;j egu; nfhOk;gpy; ,Ue;J gJisf;F nrd;w njhlUe;J xd;wpy; ,d;W Kw;gfy; NkhJz;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

 

rk;gtj;jpy; capupoe;jtu; rhkpkiy gFjpiar; Nru;e;j 40 taJilatu; vd njupate;Js;sJ.

`l;ld; - ky;ypag;G+ re;jp gFjpapy; njhlUe;jpy; NkhJz;L xUtu; capupoe;jhu;.

 

Fwpj;j egu; nfhOk;gpy; ,Ue;J gJisf;F nrd;w njhlUe;J xd;wpy; ,d;W Kw;gfy; NkhJz;Ls;sjhf njuptpf;fg;gLfpd;wJ.

 

rk;gtj;jpy; capupoe;jtu; rhkpkiy gFjpiar; Nru;e;j 40 taJilatu; vd njupate;Js;sJ.