ලොව සුන්දරතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයක් වූ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයට අත්වූ සෝචනීය ඉරණම

Saturday, 08 October 2016 - 6:59

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%9D%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%B8
දේශපාලන කෙණෙහිලිකම් හේතුවෙන් මෙරට වැඩිම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ශනයක් ඇති දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයට කුඩම්මාගේ සැළකිලි දැක්වූ අයුරු අප විවිධ අවස්ථාවලදී වාර්තා කර තිබෙනවා.

හම්බන්තොට සූරියවැව ප්‍රදේශයේ ඉදිවූ මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයටත් එම ඉරණමම අත්වීම කෙතරම් සෝචනීයද..?

අද රෙඩ් කාඩ් වෙන්වන්නේ ඒ වෙනුවෙන්...