මහනුවර ත්‍රිත්ව-ශාන්ත අන්තෝනි මහා ක්‍රිකට් තරඟය කල්දමයි

Wednesday, 07 March 2018 - 13:44

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80-%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරඟය කල්දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.