රග්බි ලෝක කුසලානයේ පළමු ජය ජපානයට

Friday, 20 September 2019 - 19:52

%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
අද ආරම්භ වුණු රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සත්කාරක ජපානය සහ රුසියාව අතර, පැවති පළමු තරඟය ජපානය ජය ගත්තා. ඒ 30 ට 10 ක් ලෙසයි.