ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී ඉන්දික දිසානායකගෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 3ක්

Saturday, 21 September 2019 - 13:08

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%BB+%E0%B6%89%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තායිලන්තයේ පටායා හි පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා ඉර බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ඉන්දික දිසානායක නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 3ක් පිහිටුවා තිබෙනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 73 බර පන්තියෙන් තරඟ කරන ඔහු ස්නැච් ක්‍රමයට කිලෝග්‍රෑම් 134ක් බර ඉසිලූ අතර, ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට ඉසිලූ බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 164ක්. ඒ අනුව ඔහු ඉසිලූ මුළු බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 298ක් වනවා.

එම බර ප්‍රමාණ 3ම නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා වීම විශේෂත්වයක්.

මෙම තරගාවලියට කිලෝග්‍රෑම් 81 බර පන්තියෙන් ඉදිරිපත් වී සිටින චින්තන ගීතාල් විදානගේ කිලෝග්‍රෑම් 298ක් සහ කිලෝග්‍රෑම් 73 බර පන්තියෙන් ඉදිරිපත් වූ සුදේෂ් පීරිස් බර කිලෝග්‍රෑම් 290ක් උසුලා තිබෙනවා.