ජාත්‍යන්තර ක්‍රිතට් තරගවලට සහභාගි විය හැකි අවම වයස් සීමාවක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

Friday, 20 November 2020 - 16:12

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගවලට සහභාගි විය හැකි අවම වයස් සීමාවක්, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලය මගින් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඕනෑම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟයක් සඳහා සහභාගි විය හැකි වන්නේ වයස අවුරුදු 15 සම්පූර්ණ කළ ක්‍රීඩකයන්ට පමණයි.

මෙය අයි.සී.සී. තරගාවලි, ද්වීපාර්ශවික ක්‍රිකට් තරග, වයස අවුරුදු 19 න් පහළ ක්‍රිකට් තරග, එමෙන්ම, ඕනෑම පිරිමි හෝ කාන්තා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟය සඳහා වලංගු වන බවයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනය සඳහන් කළේ.