කායවර්ධන ශිල්පී ජගදීෂ් ලාඩ් මිය යයි

Monday, 03 May 2021 - 20:29

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B7%82%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%8A++%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
\'මිස්ටර් ඉන්දියා\' ජගදීෂ් ලාඩ් සිකුරාදා (අප්‍රේල් 30) COVID-19 සමඟ පොරබදමින් වෝඩාරාහිදී අභාවප්‍රාප්ත වි  තිබෙනවා.

ඔහුගේ වයස අවුරුදු 34 ක් බවටයි වාර්තා වන්නේ