33 වන යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ කැරම් ජාතික තරග පසුගියදා අවසන් විය

Friday, 19 November 2021 - 18:46

33+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%9E%E0%B7%80%E0%B6%B1++%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA
33 වන යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ කැරම් ජාතික තරග කාන්තා, පිරිමි ඒකල හා යුගල තරග යාපනය කොකාවිල් හින්දු විද්‍යාලයේ පසුගියදා සාර්ථක ලෙස අවසන් වුණා.

එහි කාන්තා ඒකල තරඟ අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය දිනාගත් අතර දෙවන ස්ථානය නාගරික තරුණයා දිස්ත්‍රික්කය හා තෙවන ස්ථානය යාපනය දිස්ත්‍රික්කය දිනාගෙන තිබුණා.

පිරිමි ඒකල තරඟ අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය නාගරික තරුණයා දිස්ත්‍රික්කයත්, දෙවන ස්ථානය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය මෙන්ම තෙවන ස්ථානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය දිනාගෙන තිබුණා.

කාන්තා යුගල තරඟ අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම දිනාගත් අතර දෙවන ස්ථානය නාගරික තරුණයා දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමත්, තෙවන ස්ථානය යාපනය දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම දිනාගෙන තිබුණා.

එමෙන්ම පිරිමි යුගල තරඟ අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගෙන තිබුනේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමයි.

එහි දෙවන ස්ථානය නාගරික තරුණයා දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම දිනාගත් අතර තෙවන ස්ථානය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර තිබුණා.