எஸ்ட்ராசெனெகா இரண்டாம் தடுப்பூசி ஏற்றம் ஏப்ரல் 23 முதல்

Thursday, 08 April 2021 - 13:11

%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AE%BE+%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AE%BF+%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%8F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D+23+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
எஸ்ட்ராசெனெகா இரண்டாம் தடுப்பூசி ஏற்றம் ஏப்ரல் 23 முதல் ஜுலை 6ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் நாடாளுமன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

Exclusive Clips