ஜனாதிபதி ஊடக மத்திய நிலையம் இன்று அங்குரார்ப்பனம்!

Thursday, 29 July 2021 - 11:26

%E0%AE%9C%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF+%E0%AE%8A%E0%AE%9F%E0%AE%95+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D%21
ஜனாதிபதி ஊடக மத்திய நிலையம் இன்று அங்குரார்ப்பனம் செய்யப்பட்டது

ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு இதனை தெரிவித்துள்ளது.

ஜனாதிபதி மற்றும் ஜனாதிபதி செயலகம் தொடர்பான உரிய தகவல்களை வழங்கும் நோக்கில் இந்த மத்திய நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

Exclusive Clips