நாணய மாற்றுவிகிதம்

Friday, 21 December 2018 - 19:36

+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D++
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 74 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 71 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 225 ரூபா 24 சதம். விற்பனை பெறுமதி 232 ரூபா 64 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 203 ரூபா 38 சதம் விற்பனை பெறுமதி 210 ரூபா 60 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 84 சதம். விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 65 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 54 சதம் விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 46 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 125 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 131 ரூபா 34 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 129 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 134 ரூபா 41 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 59 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 65 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 58 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 479 ரூபா 60 சதம், ஜோர்தான் தினார் 254 ரூபா 78 சதம், குவைட் தினார் 594 ரூபா 72 சதம்,  கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 65 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 18 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 22 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.