மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 06 September 2019 - 20:33

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 38 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 219 ரூபா 28 சதம். விற்பனை பெறுமதி 226 ரூபா 1 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 96 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 53 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 180 ரூபா 1 சதம். விற்பனை பெறுமதி 184 ரூபா 87 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 29 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 98 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 120 ரூபா 60 சதம். விற்பனை பெறுமதி 125 ரூபா 54 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 128 ரூபா 52 சதம். விற்பனை பெறுமதி 132 ரூபா 63 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 65 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 51 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 479 ரூபா 16 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 51 சதம், குவைட் தினார் 594 ரூபா 37 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 61 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 15 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 18 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.