மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதம்...

Friday, 18 October 2019 - 21:31

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D...
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 98 சதம் விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 65 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 230 ரூபா 22 சதம். விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 33 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 92 சதம் விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 68 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 181 ரூபா 12 சதம். விற்பனை பெறுமதி 187 ரூபா 29 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 14 சதம் விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 98 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 121 ரூபா 26 சதம். விற்பனை பெறுமதி 126 ரூபா 77 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 25 சதம். விற்பனை பெறுமதி 135 ரூபா 54 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 64 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 27 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 482 ரூபா 83 சதம், ஜோர்தான் தினார் 256 ரூபா 73 சதம், குவைட் தினார் 599 ரூபா 80 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 71 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 53 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 55 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.