இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்...

Monday, 21 October 2019 - 20:30

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D...
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 97 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 64 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபா 26 சதம். விற்பனை பெறுமதி 238 ரூபா 43 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 199 ரூபா 48 சதம் விற்பனை பெறுமதி 206 ரூபா 27 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 181 ரூபா 46 சதம். விற்பனை பெறுமதி 187 ரூபா 67 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 10 சதம் விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 97 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 122 ரூபா 24 சதம். விற்பனை பெறுமதி 127 ரூபா 32 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 40 சதம். விற்பனை பெறுமதி 135 ரூபா 70 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 64 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 55 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 482 ரூபா 71 சதம், ஜோர்தான் தினார் 256 ரூபா 67 சதம், குவைட் தினார் 599 ரூபா 91 சதம்,  கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 98 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 51 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 54 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.