மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 13 December 2019 - 20:13

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 89 சதம் விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 56 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 240 ரூபா 2 சதம். விற்பனை பெறுமதி 247 ரூபா 41 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 39 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 180 ரூபா 55 சதம். விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 73 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 135 ரூபா விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 84 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 122 ரூபா 62 சதம். விற்பனை பெறுமதி 127 ரூபா 72 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 67 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 68 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 56 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 479 ரூபா 72 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 9 சதம், குவைட் தினார் 595 ரூபா 43 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 67 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 22 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 23 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.