கொழும்பு பங்கு சந்தை நடவடிக்கை

Wednesday, 05 August 2020 - 19:51

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+
கொழும்பு பங்கு சந்தையின் பரிவருத்தனை நடவடிக்கை இன்று மதியம் சரிவடைந்து பதிவாகியுள்ளது.

இதற்கமைய மொத்த பணபுறழ்வு ஆக பதிவாகியுள்ளது.

இன்றைய தினத்தில் 30.4 மில்லியன் கொடுக்கல் வாங்கள் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.