நாணய மாற்றுவிகிதங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்...!

Wednesday, 16 September 2020 - 19:53

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D...%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 21 சதம் விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 61 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 234 ரூபா 27 சதம். விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபா 2 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 34 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 199 ரூபா 21 சதம். விற்பனை பெறுமதி 207 ரூபா 1 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 137 ரூபா 23 சதம் விற்பனை பெறுமதி 142 ரூபா 77 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 81 சதம். விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 7 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 132 ரூபா 96 சதம். விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 29 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 41 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 488 ரூபா 37 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 10 சதம், குவைட் தினார் 599 ரூபா 53 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 63 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 15 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 20 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.