இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 04 May 2021 - 19:25

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 18 சதம் விற்பனை பெறுமதி 199 ரூபா 93 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 269 ரூபா 67 சதம். விற்பனை பெறுமதி 277 ரூபா 53 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 234 ரூபா 22 சதம் விற்பனை பெறுமதி 241 ரூபா 01 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 51 சதம். விற்பனை பெறுமதி 219 ரூபா 30 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 46 சதம் விற்பனை பெறுமதி 163 ரூபா 05 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 150 ரூபா 81 சதம். விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 20 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 05 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 22 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 77 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 82 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 70 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 68 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 65 சதம், குவைட் தினார் 662 ரூபா 59 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 84 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 22 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 36 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

Exclusive Clips