மற்றும் ஓர் தங்கம் - தில்ஜீ..

Thursday, 05 December 2019 - 12:34

%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D+-+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AF%80..
13வது தெற்காசிய போட்டியின் 400 மீட்டர் ஓட்ட பெண்கள் பிரிவில் இலங்கை தில்ஜீ குமாரசிங்க தங்க பதக்கத்தினை தனதாக்கினார்.