ජයලාල් රෝහණයන්ගේ එකම වත්කමට කරන්න යන දේ-බිරිඳ හෙළි කරයි