ජපන් තරුණියට දරුණු කැස්සක් - අතකුත් කපාගෙන - කසුන්ගේ නැගණිය කාටවත් නොකී කතාව