අපිව අමතක කරන්න එපා! ලොකු කළකිරීමක් තිබෙනවා - නිදහස දා රණවිරුවෝ කරන ඉල්ලීම