ඉන්න තැනක් නැහැ, මුහුදට පනින්න තමයි වෙන්නේ - මෙහෙණියකගේ හෙළිදරව්ව