ලංකාව ගැන සොයන්නඩොලර් ලක්ෂ 28ක කාර්යාලයක් පිහිටුවන්නේ ඇයි ?