දුරකථන සිම්පත් එකකට සීමා වෙයි ද? බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික පාසල්වලටත් බලපෑමක්