"බත්තරමුල්ලේ රෑ පාටිය" "එල්ලුම් ගහ යට ඉන්න මහර රැඳවියෝ"