ක්‍රිකට් පුහුණු තනතුරු සංගාටයි මහේලටයි දෙන්න සූදානම් ?