අලුත් ක්‍රීඩකයන් අපෙන් උපදෙස් ගන්නෙ නෑ - Aravinda de Silva