මම මැරෙන්නත් ඕන ක්‍රීඩා පිටියක තමයි - ලයනල් නාවරගොඩගෙදර