සහරාන්ගෙන් පුහුණුව ලැබූ බෝම්බකරුවන් තවත් ඉන්නවා -අපි ඔක්කොම අනාරක්ෂිතයි !