ගෑස් සිලින්ඩරයේ බර අඩු කළා ද? ගෑස්වල මිල අඩු කළා ද? ඇත්ත එළියට