රට Lockdown වන දින ගණන එළියට - බිම් මට්ටමේ ගත් තීරණ ෆේල්