පළමු තරඟයෙන්ම වාර්තා පොත් අතරට ගිය ප්‍රවීන් එංගලන්තයට යන්න හැදුවේ ඇයි ?