කොවිඩ් රෝගීන්ට ආයුර්වේද බෙහෙත් දෙනවාද ? ධම්මික පැණිය හොඳයි කිව්වේ කවුද ?|